Zaloguj się przez Facebooka ZAŁÓŻ KONTO
nie pamiętam hasła

conceptshop.pl

Ubrania z pracowni
młodych projektantów
Nasz profil na Facebooku Nasz profil na Instagramie

Regulamin korzystania z Serwisu conceptshop.pl

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 5 marca 2015 r. nastąpiło przekształcenie Wirtualnej Polski S.A. z siedzibą w Gdańsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „WP Shopping” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem 1 marca 2017r. Spółka zmieniła nazwę na Favore.pl. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tym samym, od dnia 1 marca 2017 r. zmianie uległy dane administratora Twoich danych osobowych na Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nie ulegają zmianom dotychczasowe zasady korzystania z usług dostępnych w ramach niniejszego serwisu ani zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zmienia się także cel i zakres pozyskiwania danych. Przypominamy także, że podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możesz także żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.


Regulamin korzystania z Serwisu conceptshop.pl.


I. Postanowienia wstępne.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu conceptshop.pl.

IV. Warunki korzystania z Serwisu conceptshop.pl dla Kupujących.

V. Warunki korzystania z Serwisu conceptshop.pl dla Sprzedawców.

VI. Zawieranie Transakcji i dokonywanie płatności za Towar.

VII. Prowizja od Transakcji.

VIII. Dane osobowe Użytkowników.

IX. Prawa i obowiązki Użytkownika.

X. Zakres odpowiedzialności i prawa Favore.pl.

XI. Korespondencja.

XII. Reklamacje.

XIII. Postanowienia końcowe.I. Postanowienia wstępne..


1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu
conceptshop.pl, w szczególności z Usługi Favore.pl.
2. Serwis conceptshop.pl i Usługa Favore.pl są udostępniane Użytkownikom przez Favore.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 188.000,00,- złotych, numer NIP 9570751216, REGON 191868204. Usługodawca udostępnia do kontaktu:

a) adres e-mail: kontakt@conceptshop.pl,

b) fomularz elektroniczny dostępny pod adresem: http://conceptshop.pl/contact?_ticrsn=3&smpbaprcgfubcticaid=614052

3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne Serwisu conceptshop.pl (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od Favore.pl) oraz jego bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Favore.pl lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

4. Poprzez fakt korzystania z Serwisu conceptshop.pl, w szczególności przesłanie do Favore.pl wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Usługi Favore.pl, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Favore.pl, w szczególności przesłanie do Favore.pl wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego od Favore.pl (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi Favore.pl ) oznacza zawarcie przez Użytkownika z Favore.pl, w języku polskim, umowy o świadczenie Usługi Favore.pl na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem dokonania przez Użytkownika dodatkowych czynności określonych w Regulaminie (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi Favore.pl w określonym zakresie).II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.


O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu conceptshop.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki Favore.pl oraz zasady i warunki zawierania Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl.

2. Serwis conceptshop.pl lub Serwis – oznacza Serwis internetowy udostępniany przez Favore.pl pod adresem internetowym http://conceptshop.pl, umożliwiający Sprzedawcom prezentację i rozpowszechnianie informacji handlowych Sprzedawców oraz zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawców (ofert zawarcia Transakcji), Kupującym zapoznanie się z informacjami handlowymi Sprzedawców oraz złożenie Sprzedawcom oferty nabycia Towaru od Sprzedawców (zawarcia Transakcji), a Użytkownikom zawarcie Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl.

3. Użytkownik – oznacza odpowiednio Kupującego lub Sprzedawcę lub oba te podmioty łącznie.

4. Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa obowiązujące w miejscu jej zamieszkania lub siedziby przyznają zdolność prawną, a przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdolność do czynności prawnych, korzystającą z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl na podstawie Regulaminu, która za pośrednictwem Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl zapoznaje się z informacjami handlowymi Sprzedawców lub/i dokonuje nabycia Towarów od Sprzedawców. Osoba fizyczna może być Kupującym, jeżeli ukończyła co najmniej 18 lat i zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl.

5. Sprzedawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa obowiązujące w miejscu jej zamieszkania lub siedziby przyznają zdolność prawną, a przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdolność do czynności prawnych, posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, korzystającą z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl na podstawie Regulaminu, która za pośrednictwem Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl prezentuje i rozpowszechnia informacje handlowe dotyczące jej Towarów oraz dokonuje sprzedaży swoich Towarów. Osoba fizyczna może być Sprzedawcą, jeżeli ukończyła co najmniej 18 lat i zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl.

6. Favore.pl – oznacza Favore.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 188.000,00,- złotych, numer NIP 9570751216, REGON 191868204.

7. Portal Favore.pl oznacza portal internetowy prowadzony przez Favore.pl w domenach internetowych, do których przysługują prawa Favore.pl, w szczególności w domenie internetowej Favore.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez Favore.pl na urządzenia mobilne (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

8. Towar – oznacza rzecz ruchomą w postaci odzieży, obuwia, biżuterii lub/i akcesoriów modowych (galanteria i dodatki do odzieży), prezentowaną w informacjach handlowych Sprzedawcy zamieszczonych w Serwisie conceptshop.pl, która może być przedmiotem Transakcji.

9. Transakcja – oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl.

10. Konto Kupującego – oznacza konto udostępniane Kupującemu przez Favore.pl w Serwisie conceptshop.pl w ramach Usługi Favore.pl, na które składa się odpowiednia powierzchnia Serwisu conceptshop.pl (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Kupującego oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające Kupującemu zapisanie, przechowywanie i zmianę danych osobowych Kupującego oraz gromadzenie informacji o Transakcjach zawartych przez Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl.

11. Konto Sprzedawcy – oznacza konto udostępniane Sprzedawcy przez Favore.pl w Serwisie conceptshop.pl w ramach Usługi Favore.pl, na które składa się odpowiednia powierzchnia Serwisu conceptshop.pl (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Sprzedawcy oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające Sprzedawcy w szczególności zapisanie, przechowywanie i zmianę danych (w tym danych osobowych) Sprzedawcy, zamieszczenie, przechowywanie, prezentowanie i rozpowszechnianie Portfolio i informacji handlowych Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl oraz administrowanie nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu conceptshop.pl), a także gromadzenie informacji o Transakcjach zawartych przez Sprzedawcę za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl oraz o rozliczeniach dokonywanych z Favore.pl z tytułu korzystania z Usługi Favore.pl.

12. Login – oznacza udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika, identyfikujący Użytkownika i jego Konto w Serwisie conceptshop.pl oraz umożliwiający logowanie się do tego Konta.

13. Formularze – oznaczają strony internetowe udostępniane w Serwisie conceptshop.pl, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie z Favore.pl umowy o świadczenie Usługi Favore.pl , udostępnienie Favore.pl , drugiej stronie Transakcji oraz Operatorowi płatności informacji i danych (w tym danych osobowych) Użytkownika oraz korzystanie z Usługi Favore.pl , w szczególności założenie Konta w Serwisie conceptshop.pl oraz zawieranie Transakcji za pomocą Serwisu conceptshop.pl.

14. Platforma informatyczna – oznacza oprogramowanie i powierzchnię Serwisu conceptshop.pl (strony internetowe i przestrzeń serwerową), interfejs Użytkownika, Formularze oraz zespół rozwiązań informatycznych udostępnianych Użytkownikom w Serwisie conceptshop.pl w celu korzystania z Usługi Favore.pl oraz zawierania Transakcji za pomocą Serwisu conceptshop.pl. Platforma informatyczna jest w pełni zautomatyzowana.


15. Operator płatności – oznacza

a). spółkę pod firmą DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 781-173-38-52, wykonującą Transakcje płatnicze określone w Regulaminie, jako agent instytucji płatniczej pod firmą PayPro Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 779-236-98-87 zwaną dalej przelewy24;

lub

b). spółkę pod firmą PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie pod adresem Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000289372; NIP: 5252406419; REGON: 141108225; kapitał zakładowy: 506 500,00 PLN
- z zastrzeżeniem, iż wybór operatora płatności należy do Kupującego, o ile Sprzedawca udostępnia możliwość zawarcia Transakcji z pośrednictwem każdego z dwóch wskazanych powyżej operatorów płatności. Przy braku wskazania dwóch operatorów płatności Kupujący korzysta z domyślnie ustawionego przez Sprzedawcę Operatora płatności.

16. Newsletter – oznacza zbiór informacji handlowych wysyłanych przez Favore.pl , w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Serwisu conceptshop.pl, Usługi Favore.pl, Sprzedawców, Towarów lub/i innych osób oraz towarów i usług tych osób.

17. Usługa Favore.pl oznacza:

a) określoną w Regulaminie, świadczoną przez Favore.pl dla Kupującego w Serwisie conceptshop.pl, bezpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Kupującemu możliwości zapoznania się z informacjami handlowymi Sprzedawców, złożenia Sprzedawcom oferty nabycia Towaru od Sprzedawców (oferty zawarcia Transakcji), zamówienia i otrzymywania Newslettera, założenia i posiadania Konta w Serwisie conceptshop.pl oraz zawierania Transakcji ze Sprzedawcami za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl;

b) określoną w Regulaminie, świadczoną przez Favore.pl dla Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl, odpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Sprzedawcy możliwości zamieszczenia, przechowywania, prezentacji i rozpowszechniania Portfolio i informacji handlowych Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl, zaproszenia Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawcy (ofert zawarcia Transakcji), zamówienia i otrzymywania Newslettera, założenia i posiadania Konta w Serwisie conceptshop.pl oraz zawierania Transakcji z Kupującymi za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl.

18. Linki – oznaczają łącza (odwołania) do danej strony internetowej Serwisu conceptshop.pl lub Operatora płatności, otrzymane przez Użytkownika w treści listu elektronicznego wysłanego na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające potwierdzenie założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl, weryfikację danych Sprzedawcy u Operatora płatności, uzyskanie informacji dotyczącej zawartej przez Użytkownika Transakcji oraz potwierdzenie zamówienia i rezygnację z otrzymywania Newslettera w Serwisie conceptshop.pl.

19. Portfolio – oznacza powierzchnię Serwisu conceptshop.pl udostępnioną Sprzedawcy w ramach Usługi Favore.pl (dostępną w Koncie Sprzedawcy) oraz udostępnione Sprzedawcy w ramach tej powierzchni formy, zespół rozwiązań informatycznych i funkcjonalności (w tym techniczne) umożliwiające zaprezentowanie osoby Sprzedawcy oraz jego przykładowych Towarów (w szczególności Plików przedstawiających ich wygląd) osobom korzystającym z Serwisu conceptshop.pl. Portfolio jest częścią Usługi Favore.pl dla Sprzedawcy.

20. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

21. Nick – oznacza oznaczenie Sprzedawcy, jakim posługuje się on dla zaprezentowania swojej osoby w Serwisie conceptshop.pl, którym może być imię, nazwisko, nazwa lub pseudonim Sprzedawcy lub inne oznaczenie Sprzedawcy, pod którym jest on rozpoznawany.

22. Plik – oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie.

23. Konto Facebook – oznacza konto założone i posiadane przez Użytkownika w serwisie internetowym o nazwie Facebook, udostępnianym przez Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) pod adresem internetowym http://www.facebook.com.

24. Transakcja płatnicza – oznacza transfer środków pieniężnych – odpowiednio – od Kupującego do wskazanego przez Kupującego Sprzedawcy lub Sprzedawców (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców) tytułem zapłaty Kwoty Transakcji, bądź od Sprzedawcy do Favore.pl tytułem zapłaty prowizji od Transakcji, bądź od Sprzedawcy do wskazanego przez Sprzedawcę Kupującego tytułem zwrotu Kwoty Transakcji, bądź od Favore.pl do wskazanego przez Favore.pl Sprzedawcy tytułem zwrotu prowizji od Transakcji.

25. Zlecenie płatnicze – oznacza – odpowiednio – oświadczenie Kupującego, Sprzedawcy lub Favore.pl skierowane do Operatora płatności zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej.

26. Kwota Transakcji – oznacza cenę Towaru/Towarów i koszty dostawy tego Towaru/tych Towarów do Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.6 Regulaminu.

27. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

28. Rabat – oznacza upust cenowy przyznany Kupującemu przez Sprzedawcę, który w zależności od treści oświadczenia dotyczącego tego upustu może być procentowy lub kwotowy, obejmować wszystkie lub określone Towary Sprzedawcy, zostać udzielony Kupującemu do wykorzystania wyłącznie w określonym czasie (okres ważności Rabatu), być wykorzystany jednokrotnie (w odniesieniu do danego Towaru lub danej Transakcji) lub wielokrotnie (w odniesieniu do danych Towarów lub danych Transakcji), a także zostać udzielony pod warunkiem dokonania Transakcji o określonej Kwocie Transakcji.

29. Kod rabatowy – oznacza kod w postaci ciągu cyfr, liter lub/i innych znaków, umożliwiający Kupującemu realizację uprawnienia wynikającego z przyznanego Rabatu.II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu conceptshop.pl.


1. Serwis conceptshop.pl umożliwia Sprzedawcy zamieszczenie, przechowywanie, prezentację i rozpowszechnianie Portfolio oraz informacji handlowych Sprzedawcy, zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawcy (ofert zawarcia Transakcji) oraz zawieranie Transakcji z Kupującymi za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl, a także założenie i posiadanie Konta w Serwisie conceptshop.pl w tym celu oraz zamówienie i otrzymywanie Newslettera.

2. Serwis conceptshop.pl umożliwia Kupującemu zapoznanie się z informacjami handlowymi Sprzedawców, złożenie Sprzedawcy oferty nabycia Towaru od Sprzedawcy (oferty zawarcia Transakcji) oraz zawarcie Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl, a także założenie i posiadanie Konta w Serwisie conceptshop.pl w tym celu oraz zamówienie i otrzymywanie z Newslettera.

3. Użytkownik korzysta z Usługi Favore.pl za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl, w szczególności Formularzy udostępnionych w Serwisie conceptshop.pl. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi Favore.pl, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne). Treści wpisywane przez Użytkowników do Formularzy mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu.

4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w Formularzach wyłącznie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość i prawidłowość danych osobowych udostępnionych w Formularzach jest wyłącznie Użytkownik. Podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub nieprawidłowych uprawnia Favore.pl do zaprzestania świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi.

5. Sprzedawca zamieszcza, przechowuje, prezentuje i rozpowszechnia informacje handlowe w Serwisie conceptshop.pl w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych Sprzedawców, w szczególności za aktualność, pełność, rzetelność lub/i zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym jakichkolwiek danych, informacji lub/i opisów dotyczących Towarów.

6. Favore.pl nie oferuje i nie sprzedaje Towarów prezentowanych w Serwisie conceptshop.pl oraz nie jest stroną Transakcji zawieranych za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl, a Usługa Favore.pl ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni (strony internetowe i przestrzeń serwerowa) i zespołu rozwiązań informatycznych umożliwiających zapoznanie się przez Użytkowników z informacjami handlowymi Sprzedawców oraz zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującymi i Sprzedawcami. Umowa sprzedaży Towarów prezentowanych w Serwisie conceptshop.pl (Transakcja) zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

7. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, za sposób jej wykonania przez Sprzedawcę, za niezgodność Towaru z zawartą Transakcją, za bezpieczeństwo, jakość, wady i legalność Towarów Sprzedawców, z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczącej Towarów oraz za szkody poniesione przez Kupującego lub Sprzedawcę na skutek zawarcia, przebiegu, wykonania lub niewykonania Transakcji.

8. Użytkownik może wyszukiwać, przeglądać i zapoznawać się z informacjami handlowymi Sprzedawców prezentowanymi i rozpowszechnianymi w Serwisie conceptshop.pl bez konieczności udostępniania jakichkolwiek danych osobowych i zakładania Konta w Serwisie conceptshop.pl.

9. Ta sama osoba może być jednocześnie Kupującym i Sprzedawcą w Serwisie conceptshop.pl.

10. Użytkownik może zamówić i korzystać z Newslettera w Serwisie conceptshop.pl z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Serwisie conceptshop.pl lub bez założenia takiego Konta w Serwisie conceptshop.pl.

11. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera:

a) za pomocą Formularza założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl, lub

b) za pomocą odrębnego Formularza przeznaczonego do zamówienia Newslettera, lub

c) poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl, dotyczącego zamówienia Newslettera.

12. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie III.11.a) i III.11.b) Regulaminu jest udostępnienie Favore.pl adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, a także potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Favore.pl do Użytkownika na udostępniony Favore.pl przez niego adres poczty elektronicznej. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie III.11.c) Regulaminu jest wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

13. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika Linku aktywacyjnego określonego w punkcie III.12 Regulaminu lub Linku aktywacyjnego dotyczącego założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl, bądź aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl dotyczącego zamówienia Newslettera oznacza zawarcie przez Użytkownika z Favore.pl , w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o korzystanie z Newslettera w Serwisie conceptshop.pl zawierana jest pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Użytkownik może odstąpić od Umowy na korzystanie z Newslettera w terminie 14 dni od daty aktywowania Newslettera. by zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez Favore.pl . Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Favore.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z aktywacji Newslettera.


14. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Newslettera w Serwisie conceptshop.pl (zrezygnować z otrzymywania Newslettera w Serwisie conceptshop.pl) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl lub aktywowanie („kliknięcie”) Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera, z zastrzeżeniem postanowień IV.5 i V.5 Regulaminu. Ponowne aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl, dotyczącego korzystania z Newslettera, oznacza zawarcie przez Użytkownika z Favore.pl, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera na czas nieoznaczony, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

15. Favore.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Newslettera z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn, z zastrzeżeniem postanowień IV.6 i V.6 Regulaminu.

16. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

17. W celu zapoznania się przez Kupującego w Serwisie conceptshop.pl z interesującymi go informacjami handlowymi Sprzedawców, Favore.pl może wprowadzać w Serwisie conceptshop.pl narzędzia techniczne umożliwiające wyszukiwanie Sprzedawców lub/i informacji handlowych Sprzedawców według określonych kryteriów wyszukiwania.

18. Favore.pl informuje, że w Serwisie conceptshop.pl mogą być prowadzone rankingi Sprzedawców w oparciu o zasady określane przez Favore.pl , na co Sprzedawca wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.

19. Serwis conceptshop.pl umożliwia Użytkownikom powiązanie Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi logowania się do Konta w Serwisie conceptshop.pl za pomocą Konta Facebook Użytkownika. Powiązanie Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Użytkownika następuje wyłącznie na skutek czynności dokonanych przez Użytkownika za pomocą aplikacji udostępnionej Użytkownikowi w Platformie informatycznej Serwisu conceptshop.pl oraz nie jest związane z udostępnieniem Favore.pl hasła dostępowego do Konta Facebook Użytkownika. Powiązanie Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Użytkownika nie wiąże się z połączeniem obu tych Kont oraz Usługi Favore.pl z usługami świadczonymi przez Facebook, Inc. w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) ani w zakresie faktycznym ani prawnym, co oznacza w szczególności, że Usługa Favore.pl świadczona jest przez Favore.pl , a usługi związane z posiadaniem Konta Facebook świadczone są przez Facebook, Inc. w Kalifornii oraz że Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub/i zaniechania Facebook, Inc. w Kalifornii podjęte w stosunku do Użytkownika. W celu powiązania Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Użytkownika, Favore.pl nie przekazuje Facebook, Inc. w Kalifornii żadnych danych osobowych Użytkownika oraz hasła dostępowego Użytkownika do jego Konta w Serwisie conceptshop.pl. Powiązanie Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Użytkownika nie wymaga udostępnienia przez Użytkownika takiego samego zakresu oraz takich samych danych osobowych w obu tych Kontach.

20. W ramach prowadzonych przez Favore.pl promocji Serwisu conceptshop.pl, Favore.pl może umożliwiać Sprzedawcom przystępowanie do programów/akcji rabatowych organizowanych w Serwisie conceptshop.pl, polegających na umożliwieniu Sprzedawcom przyznawania Kupującym Rabatów w odniesieniu do Towarów i Transakcji dokonywanych przez nich za pośrednictwem Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl z wykorzystaniem Kodów rabatowych. Rabat jest przyznawany Kupującemu przez Sprzedawcę/Sprzedawców.

21. Sprzedawca dokonuje zgłoszenia swojego udziału w programach/akcjach rabatowych określonych w punkcie III.20 Regulaminu poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl. Sprzedawca może w każdym czasie zrezygnować z udziału w programach/akcjach rabatowych określonych w punkcie III.20 Regulaminu poprzez odhaczenie (ponowne „kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl, przy czym rezygnacja ta nie jest skuteczna w odniesieniu do Transakcji już zawartych przez Sprzedawcę przed dokonaniem rezygnacji. Zgłoszenie udziału w programach/akcjach rabatowych określonych w punkcie III.20 Regulaminu obejmuje wszystkie programy/akcje rabatowe organizowane od chwili dokonania zgłoszenia przez Sprzedawcę swojego udziału w programach/akcjach rabatowych do chwili rezygnacji Sprzedawcy z udziału w tych programach/akcjach rabatowych, z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. Do programów/akcji rabatowych określonych w zdaniu poprzednim należą również programy/akcje rabatowe już rozpoczęte przed dniem rezygnacji Sprzedawcy z udziału w tych programach/akcjach rabatowych, a także programy/akcje rabatowe, do których przystąpił Sprzedawca po dniu rozpoczęcia tych programów/akcji rabatowych.

22. Sprzedawca, który dokonał zgłoszenia swojego udziału w programach/akcjach rabatowych określonych w punkcie III.20 Regulaminu jest na bieżąco informowany o organizowanych programach/akcjach rabatowych określonych w punkcie III.20 Regulaminu, przy czym poinformowanie Sprzedawcy następuje za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej pięć dni przed poinformowaniem Kupujących o programie/akcji rabatowej.

23. Kupujący korzysta z Rabatów i Kodów rabatowych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie oraz informacjach i oświadczeniach dotyczących Rabatów i Kodów rabatowych, a także w odniesieniu do Transakcji zawieranych ze Sprzedawcami, którzy biorą udział w programie/akcji rabatowej.

24. Favore.pl informuje Kupujących o programach/akcjach rabatowych określonych w punkcie III.20 Regulaminu oraz przyznanych Kupującym przez Sprzedawców Rabatach w szczególności w formie korespondencji elektronicznej kierowanej do Kupujących (przykładowo w Newsletterze), za pomocą stron internetowych Serwisu conceptshop.pl, Portalu Favore.pl lub serwisów internetowych Favore.pl lub/i poprzez ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji.

25. Kupujący może wykorzystać Kod rabatowy wyłącznie podczas składania zamówienia na Towar za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl, poprzez wpisanie Kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza zamówienia Towaru. Po prawidłowym wpisaniu Kodu rabatowego w Formularzu zamówienia Towaru, Kwota Transakcji zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z udzielonego Kupującego Rabatu. Rabat obejmie Towary znajdujące się w Formularzu zamówienia Towaru, w stosunku do których Sprzedawcy przyznali Rabat Kupującemu.

26. Kod rabatowy zostaje wykorzystany z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia na Towar, co oznacza, że w przypadku, gdy Kupujący nie dokończy składania zamówienia na Towar będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w późniejszym terminie, o ile nie upłynął okres ważności Kodu rabatowego.IV. Warunki korzystania z Serwisu conceptshop.pl dla Kupujących.


1. Korzystanie z Usługi Favore.pl przez Kupującego jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Favore.pl i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi Favore.pl . Kupujący dokonuje ponadto zapłaty Kwoty Transakcji za Towar nabyty od Sprzedawcy, przy czym płatność ta nie jest pobierana przez Favore.pl i nie jest związana z korzystaniem przez Kupującego z Usługi Favore.pl.

2. Kupujący może korzystać z Usługi Favore.pl wraz z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Serwisie conceptshop.pl lub bez założenia i korzystania z takiego Konta. W przypadku Kupujących nie posiadających Konta w Serwisie conceptshop.pl, zawarcie każdej Transakcji wiązać się będzie dla Kupującego z koniecznością każdorazowego wypełniania Formularza zamówienia Towaru w zakresie danych osobowych Kupującego. W przypadku Kupujących posiadających Konto w Serwisie conceptshop.pl, Formularz zamówienia Towaru zostanie automatycznie uzupełniony o dane osobowe Kupującego zapisane w Koncie Kupującego w Serwisie conceptshop.pl, przy czym Kupujący może wskazać inny adres dostawy Towarów niż adres Kupującego zapisany w Koncie Kupującego. Kupujący może ponadto dokonać zmiany swoich danych osobowych zapisanych w Koncie Kupującego w Serwisie conceptshop.pl, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

3. Z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu, założenie Konta w Serwisie conceptshop.pl wymaga dokonania przez Kupującego łącznie następujących czynności:

a) prawidłowego wypełnienia Formularza dotyczącego założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl w zakresie określonym przez Favore.pl jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie danych osobowych Kupującego i hasła dostępowego do tego Konta;

b) zaakceptowania postanowień Regulaminu;

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych dotyczących korzystania przez Kupującego z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;

d) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do Favore.pl poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;

e) aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Favore.pl do Kupującego na udostępniony Favore.pl przez Kupującego adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl.
Serwis conceptshop.pl umożliwia Kupującemu założenie Konta w Serwisie conceptshop.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook i powiązanie założonego Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Kupującego w celu umożliwienia Kupującemu późniejszego logowania się do Konta w Serwisie conceptshop.pl za pomocą i przy użyciu Konta Facebook Kupującego. Przekazanie Favore.pl danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook dla potrzeb założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl oraz powiązanie utworzonego Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Kupującego następuje wyłącznie na skutek czynności dokonanych przez Kupującego za pomocą aplikacji udostępnionej Kupującemu w Platformie informatycznej Serwisu conceptshop.pl oraz nie jest związane z udostępnieniem Favore.pl hasła dostępowego do Konta Facebook Kupującego. Zakres danych osobowych zapisanych w Koncie Facebook, które Kupujący przekazuje Favore.pl jest wskazany Kupującemu w aplikacji określonej w zdaniu poprzednim, przed przekazaniem przez Kupującego jego danych osobowych do Favore.pl . Założenie Konta w Serwisie conceptshop.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook oraz powiązanie Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Kupującego nie wiąże się z połączeniem Konta Facebook Kupującego z Kontem Kupującego w Serwisie conceptshop.pl oraz Usługi Favore.pl z usługami świadczonymi przez Facebook, Inc. w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) ani w zakresie faktycznym ani prawnym, co oznacza w szczególności, że Usługa Favore.pl świadczona jest przez Favore.pl , a usługi związane z posiadaniem Konta Facebook świadczone są przez Facebook, Inc. w Kalifornii oraz że Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub/i zaniechania Facebook, Inc. w Kalifornii podjęte w stosunku do Kupującego. W celu założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook oraz powiązania założonego Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Kupującego, Favore.pl nie przekazuje Facebook, Inc. w Kalifornii żadnych danych osobowych Kupującego oraz hasła dostępowego Kupującego do jego Konta w Serwisie conceptshop.pl. Powiązanie Konta w Serwisie conceptshop.pl z Kontem Facebook Kupującego nie wymaga udostępnienia przez Kupującego takiego samego zakresu oraz takich samych danych osobowych w obu tych Kontach, co oznacza w szczególności, że po założeniu Konta w Serwisie conceptshop.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook, Kupujący może dokonać zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Przekazanie przez Kupującego danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook, zastępuje konieczność wypełnienia przez Kupującego Formularza dotyczącego założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl, określonego w podpunkcie a) niniejszego punktu Regulaminu, w zakresie danych osobowych Kupującego przekazanych za pośrednictwem Konta Facebook Kupującego.

4. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Kupującego Linku aktywacyjnego określonego w punkcie IV.3.e) Regulaminu oznacza zawarcie przez Kupującego z Favore.pl , w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim zawarta zostaje na czas nieoznaczony. Użytkownik może odstąpić od umowy o korzystanie z Konta w terminie 14 dni od daty aktywowania Konta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez Favore.pl. Użytkownik nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Favore.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą udostępnienia Konta.

5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.15 Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl (zrezygnować z posiadania i korzystania z Konta w Serwisie conceptshop.pl) w każdym czasie, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) w Formularzu Konta w Serwisie conceptshop.pl pola dotyczącego usunięcia Konta Kupującego z Serwisu conceptshop.pl (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona Kupującemu w Koncie Kupującego) lub poprzez przesłanie do Favore.pl, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia Kupującego o wypowiedzeniu Favore.pl umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl. Oświadczenie Kupującego powinno zawierać jego dane osobowe udostępnione w Koncie w Serwisie conceptshop.pl oraz powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego Favore.pl przez Kupującego w Koncie Kupującego w Serwisie conceptshop.pl. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Kupującego umowy o korzystanie z Newslettera w Serwisie conceptshop.pl. Favore.pl informuje, że wypowiedzenie przez Kupującego umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl będzie się wiązało z utratą przez Kupującego, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, dostępu do informacji wymienionych w punkcie IV.8 Regulaminu za pomocą Konta w Serwisie conceptshop.pl.

6. Favore.pl może wypowiedzieć Kupującemu umowę o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl w każdym czasie, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Favore.pl umowy o korzystanie z Newslettera w Serwisie conceptshop.pl.

7. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta w Serwisie conceptshop.pl po zalogowaniu się do tego Konta za pomocą Loginu i hasła dostępowego.

8. Konto w Serwisie conceptshop.pl umożliwia Kupującemu gromadzenie następujących informacji dotyczących zawartej przez Kupującego Transakcji:

a) rodzaj Towaru, jego ilość i łączna Kwota Transakcji,

b) inne informacje charakteryzujące Towar,

c) data zawarcia Transakcji,

d) dane Sprzedawcy,

e) status Transakcji będący informacją o przebiegu realizacji zamówienia Towaru.

9. Konto w Serwisie conceptshop.pl prezentuje Kupującemu informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji przez okres co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu IV.10 Regulaminu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji nie będą prezentowane Kupującemu w Koncie Kupującego w Serwisie conceptshop.pl.

10. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl przez którąkolwiek ze stron umowy, informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji prezentowane będą w Koncie Kupującego wyłącznie do dnia obowiązywania umowy (upływu okresu wypowiedzenia).

11. Kupujący nieposiadający Konta w Serwisie conceptshop.pl uzyskuje dostęp do informacji dotyczących zawartej przez Kupującego Transakcji (wymienionych w punkcie IV.8 Regulaminu) w potwierdzeniu złożenia zamówienia Towaru oraz w potwierdzeniu zawarcia Transakcji, określonym w punkcie VI.17 i VI.18 Regulaminu.

12. Kupujący może zostać jednocześnie Sprzedawcą w Serwisie conceptshop.pl z użyciem dotychczasowego Konta Kupującego w Serwisie conceptshop.pl, co wymaga wypełnienia przez Kupującego (w zakresie określonym przez Favore.pl jako obowiązkowy) odpowiedniego Formularza dostępnego w Koncie Kupującego w Serwisie conceptshop.pl dotyczącego założenia Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl, a następnie przesłania tego Formularza drogą elektroniczną do Favore.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. Po dokonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, Kupujący staje się jednocześnie Sprzedawcą w Serwisie conceptshop.pl przy użyciu jednego Konta w Serwisie conceptshop.pl, posiadającego interfejs oraz zespół rozwiązań informatycznych właściwych dla Konta Kupującego i Konta Sprzedawcy, z zastrzeżeniem punktu IV.13 Regulaminu.

13. Bycie zarówno Sprzedawcą, jak i Kupującym w Serwisie conceptshop.pl przy użyciu jednego Konta w Serwisie conceptshop.pl nie będzie możliwe, jeżeli w jednym z tych przypadków Użytkownik określi siebie jako Konsumenta („osoba prywatna”), a w drugim jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową („firma”) lub dla obu tych przypadków udostępni inne dane (w tym dane osobowe).

14. Do Kupującego będącego jednocześnie Sprzedawcą w Serwisie conceptshop.pl, w zakresie korzystania z Usługi Favore.pl jako Sprzedawca, zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Sprzedawcy.

15. Do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl przez Kupującego będącego jednocześnie Kupującym i Sprzedawcą w Serwisie conceptshop.pl i posiadającego jedno Konto w Serwisie conceptshop.pl, o którym mowa w punkcie IV.12 Regulaminu, zastosowanie mają terminy wypowiedzenia obowiązujące Sprzedawcę, określone w punkcie V.5 Regulaminu.

16. Kupujący nie są uprawnieni do korzystania z treści informacji handlowych Sprzedawców w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią i zawarcie Transakcji.V. Warunki korzystania z Serwisu conceptshop.pl dla Sprzedawców.


1. Korzystanie z Usługi Favore.pl przez Sprzedawcę jest odpłatne, a Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Favore.pl prowizji od Transakcji na zasadach i warunkach określonych w punkcie VII Regulaminu. Poza prowizją od Transakcji, Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Favore.pl i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi Favore.pl .

2. Sprzedawca może korzystać z Usługi Favore.pl w charakterze Sprzedawcy wyłącznie po założeniu Konta w Serwisie conceptshop.pl oraz w czasie obowiązywania umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl.

3. Założenie Konta w Serwisie conceptshop.pl wymaga dokonania przez Sprzedawcę łącznie następujących czynności:

a) prawidłowego wypełnienia Formularza dotyczącego założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl w zakresie określonym przez Favore.pl jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie danych osobowych Sprzedawcy i hasła dostępowego do tego Konta;

b) zaakceptowania postanowień Regulaminu;

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych dotyczących korzystania przez Sprzedawcę z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;

d) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do Favore.pl poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;

e) aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Favore.pl do Sprzedawcy na udostępniony Favore.pl przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl.

4. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Sprzedawcę Linku aktywacyjnego określonego w punkcie V.3.e) Regulaminu oznacza zawarcie przez Sprzedawcę z Favore.pl , w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl (zrezygnować z posiadania i korzystania z Konta w Serwisie conceptshop.pl) w każdym czasie, z zachowaniem następujących okresów wypowiedzenia:

a) w przypadku, gdy nie miał on zamieszczonych informacji handlowych w Serwisie conceptshop.pl w okresie 14 (czternastu) dni przed dokonaniem wypowiedzenia, a ostatnia zawarta przez niego Transakcja zawarta została nie później niż 14 (czternaście) dni przed dniem dokonania wypowiedzenia – z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia;

b) w przypadku, gdy miał on zamieszczone informacje handlowe w Serwisie conceptshop.pl w okresie 14 (czternastu) dni przed dokonaniem wypowiedzenia lub gdy ostatnia zawarta przez niego Transakcja zawarta została w okresie 14 (czternastu) dni przed dniem dokonania wypowiedzenia – z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) w Formularzu Konta w Serwisie conceptshop.pl pola dotyczącego usunięcia Konta Sprzedawcy z Serwisu conceptshop.pl (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona Sprzedawcy w Koncie Sprzedawcy) lub poprzez przesłanie do Favore.pl , w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia Sprzedawcy o wypowiedzeniu Favore.pl umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl. Oświadczenie Sprzedawcy powinno zawierać jego dane osobowe udostępnione w Koncie w Serwisie conceptshop.pl oraz powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego Favore.pl przez Sprzedawcę w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Sprzedawcę umowy o korzystanie z Newslettera w Serwisie conceptshop.pl. Favore.pl informuje, że wypowiedzenie przez Sprzedawcę umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl będzie się wiązało z utratą przez Sprzedawcę, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, dostępu do informacji wymienionych w punkcie V.8 i V.10 Regulaminu za pomocą Konta w Serwisie conceptshop.pl. W okresie wypowiedzenia, Sprzedawca traci możliwość zamieszczania nowych informacji handlowych w Serwisie conceptshop.pl oraz zawierania Transakcji z Kupującymi (za wyjątkiem Transakcji, co do których ofertę nabycia Towaru otrzymał od Kupujących przed dniem dokonania wypowiedzenia), a w pozostałym zakresie nadal korzysta z Usługi Favore.pl oraz zobowiązany jest do prawidłowego wykonania już zawartych Transakcji z Kupującymi. Dokonanie wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl nie ma wpływu na obowiązek Sprzedawcy prawidłowego wykonania Transakcji z Kupującymi oraz rozliczenia z Favore.pl prowizji Favore.pl od zawartych przez Sprzedawcę Transakcji.

6. Favore.pl może wypowiedzieć Sprzedawcy umowę o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Favore.pl umowy o korzystanie z Newslettera w Serwisie conceptshop.pl. W okresie wypowiedzenia, Sprzedawca traci możliwość zamieszczania nowych informacji handlowych w Serwisie conceptshop.pl oraz zawierania Transakcji z Kupującymi (za wyjątkiem Transakcji, co do których ofertę nabycia Towaru otrzymał od Kupujących przed dniem dokonania wypowiedzenia), a w pozostałym zakresie nadal korzysta z Usługi Favore.pl oraz zobowiązany jest do prawidłowego wykonania już zawartych Transakcji z Kupującymi. Dokonanie wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl nie ma wpływu na obowiązek Sprzedawcy prawidłowego wykonania Transakcji z Kupującymi oraz rozliczenia z Favore.pl prowizji Favore.pl od zawartych przez Sprzedawcę Transakcji.
7. Sprzedawca uzyskuje dostęp do Konta w Serwisie conceptshop.pl po zalogowaniu się do tego Konta za pomocą Loginu i hasła dostępowego.

8. Konto w Serwisie conceptshop.pl umożliwia Sprzedawcy gromadzenie następujących informacji dotyczących zawartej przez Sprzedawcę Transakcji:

a) rodzaj Towaru, jego ilość i łączna Kwota Transakcji,

b) inne informacje charakteryzujące Towar,

c) data zawarcia Transakcji,

d) dane Kupującego,

e) adres dostawy,

f) status Transakcji będący informacją o przebiegu realizacji zamówienia Towaru.

9. Konto w Serwisie conceptshop.pl prezentuje Sprzedawcy informacje o zawartej przez Sprzedawcę Transakcji przez okres co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu V.12 Regulaminu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartej przez Sprzedawcę Transakcji nie będą prezentowane Sprzedawcy w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl.

10. Konto w Serwisie conceptshop.pl umożliwia Sprzedawcy gromadzenie raportów dotyczących sprzedaży Towarów dokonanej za pomocą Serwisu conceptshop.pl oraz rozliczeń prowizji od Transakcji należnej Favore.pl .

11. Konto w Serwisie conceptshop.pl prezentuje Sprzedawcy raporty dotyczące sprzedaży Towarów dokonanej za pomocą Serwisu conceptshop.pl oraz rozliczenia prowizji od Transakcji należnej Favore.pl za okres co najmniej ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, z zastrzeżeniem punktu V.12 Regulaminu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartej przez Sprzedawcę Transakcji nie będą prezentowane Sprzedawcy w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl.

12. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl przez którąkolwiek ze stron umowy, informacje o zawartej przez Sprzedawcę Transakcji oraz raporty i rozliczenia prowizji od Transakcji, określone w punkcie V.10 Regulaminu, prezentowane będą w Koncie Sprzedawcy wyłącznie do dnia obowiązywania umowy (upływu okresu wypowiedzenia).

13. Sprzedawca uzyskuje dostęp do informacji dotyczących zawartej przez Sprzedawcę Transakcji (wymienionych w punkcie V.8 Regulaminu) również poprzez Link otrzymany w liście elektronicznym wysłanym na adres poczty elektronicznej udostępniony Favore.pl przez Sprzedawcę, prowadzący do strony internetowej Serwisu conceptshop.pl zawierającej te informacje. Sprzedawca może uzyskać dostęp do informacji wskazanych w zdaniu poprzednim przez okres co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) od dnia zawarcia Transakcji.

14. Sprzedawca może być jednocześnie Kupującym w Serwisie conceptshop.pl z użyciem dotychczasowego Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl, z zastrzeżeniem punktu V.15 Regulaminu.

15. Bycie zarówno Sprzedawcą, jak i Kupującym w Serwisie conceptshop.pl przy użyciu jednego Konta w Serwisie conceptshop.pl nie będzie możliwe, jeżeli w jednym z tych przypadków Sprzedawca będzie chciał określić siebie jako Konsumenta („osoba prywatna”), a w drugim jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową („firma”) lub dla obu tych przypadków będzie chciał udostępnić inne dane (w tym dane osobowe).

16. Do Sprzedawcy będącego jednocześnie Kupującym w Serwisie conceptshop.pl, w zakresie korzystania z Usługi Favore.pl jako Kupujący, zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Kupującego.

17. Do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl przez Sprzedawcę będącego jednocześnie Kupującym w Serwisie conceptshop.pl i posiadającego jedno Konto w Serwisie conceptshop.pl, o którym mowa w punkcie V.14 Regulaminu, zastosowanie mają terminy wypowiedzenia obowiązujące Sprzedawcę, określone w punkcie V.5 Regulaminu.


18. Sprzedawca może przyjmować płatności od Kupujących z tytułu Transakcji zawartych za pomocą Platformy informatycznej Serwisu concepshop.pl wyłącznie za pośrednictwem określonych w Regulaminie Operatorów płatności, wykonujących Transakcje płatnicze opisane w Regulaminie. W celu korzystania z usług płatniczych jednego z dwóch Operatorów płatności lub z usług płatniczych obydwu Operatorów Płatności (dla różnych Transakcji) Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania u wybranego Operatora płatności następujących czynności:

a) założenia odpowiedniego konta Sprzedawcy służącego identyfikacji Sprzedawcy dla potrzeb wykonania Transakcji płatniczej przez danego Operatora płatności;

b) dokonania wymaganych przez danego Operatora płatności czynności weryfikacyjnych dotyczących danych (w tym danych osobowych) Sprzedawcy w celu potwierdzenia, że są one pełne, aktualne i zgodne z prawdą;

c) zawarcia z wybranym Operatorem lub z każdym z dwóch Operatorów płatności, w formie elektronicznej, umowy.

S. Wszelkie czynności określone w niniejszym punkcie Regulaminu, Sprzedawca dokonuje u Operatora płatności, zgodnie z obowiązującymi u Operatora płatności zasadami oraz umową . Favore.pl nie jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oraz skuteczność weryfikacji danych (w tym danych osobowych) Sprzedawcy przez Operatora płatności. Favore.pl nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Operatorem płatności i Sprzedawcą .

19. Sprzedawca może przybrać dla siebie w Serwisie conceptshop.pl wyłącznie Nick, który nie jest już używany przez innego Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl. W przypadku Sprzedawców posiadających więcej niż jedno Konto w Serwisie conceptshop.pl, Sprzedawca musi przybrać inny Nick dla każdego z tych Kont w Serwisie conceptshop.pl. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Nicka przybranego dla siebie w Serwisie conceptshop.pl. Przybranie przez Sprzedawcę Nicka w Serwisie conceptshop.pl jest obowiązkowe i konieczne do założenia Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl.

20. Informacje handlowe Sprzedawcy zamieszczone, przechowywane, prezentowane i rozpowszechniane w Serwisie conceptshop.pl przez Sprzedawcę nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), w szczególności art. 66 tejże ustawy, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawcy (ofert zawarcia Transakcji) w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

21. Sprzedawca zobowiązany jest do zamieszczania i rozpowszechniania w Serwisie conceptshop.pl informacji handlowych dotyczących wyłącznie nowych (nieużywanych) Towarów, których jest właścicielem.

22. Sprzedawca zobowiązany jest do zamieszczania i rozpowszechniania w Serwisie conceptshop.pl informacji handlowych dotyczących wyłącznie Towarów w rozumieniu punktu II.8 Regulaminu, czyli rzeczy ruchomych w postaci odzieży, obuwia, biżuterii lub/i akcesoriów modowych (galanteria i dodatki do odzieży). Towary prezentowane przez Sprzedawcę w informacjach handlowych Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl muszą być legalne, dopuszczone do obrotu, bezpieczne, niewadliwe oraz nadawać się do sprzedaży prowadzonej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

23. Zamieszczona przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl informacja handlowa Sprzedawcy będzie rozpowszechniana (upubliczniona) w Serwisie conceptshop.pl wraz z Nickiem Sprzedawcy przez czas oznaczony, określony w Formularzu zamieszczenia informacji handlowej w Serwisie conceptshop.pl. Z przyczyn organizacyjno-technicznych, zamieszczona przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl informacja handlowa Sprzedawcy będzie rozpowszechniana (upubliczniona) w Serwisie conceptshop.pl najpóźniej od trzeciego dnia roboczego od dnia jej zamieszczenia przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl, pod warunkiem spełnienia przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu dotyczących treści informacji handlowych oraz Towarów Sprzedawcy (w szczególności postanowień punktu V.21-V.22 oraz V.24-V.26 Regulaminu). Sprzedawca może w każdym czasie zaprzestać rozpowszechniania swojej informacji handlowej w Serwisie conceptshop.pl (uniewidocznić ją w Serwisie conceptshop.pl) lub usunąć swoją informację handlową z Serwisu conceptshop.pl, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na obowiązek Sprzedawcy prawidłowego wykonania już zawartych Transakcji z Kupującymi oraz rozliczenia z Favore.pl prowizji Favore.pl od zawartych przez Sprzedawcę Transakcji.

24. Informacja handlowa Sprzedawcy powinna zostać sporządzona przez Sprzedawcę wyłącznie w języku polskim oraz być aktualna, zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, pełna i rzetelna, a także powinna spełniać wymogi przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Treść informacji handlowej Sprzedawcy nie może zachęcać lub zapraszać Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawcy i zawierania Transakcji dotyczących Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl poza Serwisem conceptshop.pl lub/i do dokonywania zapłaty za Towary nabywane od Sprzedawcy z naruszeniem postanowień punktu V.18 Regulaminu (bez pośrednictwa Operatora płatności), w szczególności poprzez zamieszczenie przez Sprzedawcę w treści informacji handlowej numerów rachunków bankowych Sprzedawcy, numerów telefonów do Sprzedawcy lub/i adresów poczty elektronicznej Sprzedawcy.

25. Informacja handlowa Sprzedawcy dotycząca każdego Towaru powinna zawierać co najmniej:

a) nazwę Towaru;

b) dokładny opis Towaru;

c) Kwotę Transakcji (w tym cenę Towaru i, o ile występują, koszty dostawy Towaru do Kupującego);

d) dane dotyczące koloru, rozmiaru i ilości Towaru oraz materiału z jakiego wykonano Towar, przy czym wskazana przez Sprzedawcę liczba sztuk Towaru nie może przekroczyć 10 (dziesięć) sztuk;

e) co najmniej jeden Plik przedstawiający Towar w sposób wyraźny, spełniający postanowienia Regulaminu (w szczególności postanowienia punktu V.30 Regulaminu), pozwalający na jednoznaczną identyfikację Towaru, jego cech, właściwości i wyglądu;

f) określenie czasu prezentacji (rozpowszechniania) informacji handlowej w Serwisie conceptshop.pl;

g) warunki sprzedaży Towaru, w tym informacje wymagane zgodnie art. 12 § 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827);


h) inne dane dotyczące Towaru wymagane przez Favore.pl w Formularzu zamieszczenia informacji handlowej w Serwisie conceptshop.pl.

Favore.pl jest uprawniona do zmiany kategorii Towaru przypisanej przez Sprzedawcę do Towaru w informacji handlowej, jeżeli zostanie ona określona przez Sprzedawcę nieprawidłowo.

26. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, informacje handlowe Sprzedawców niebędących Konsumentami, powinny prezentować Towary zgodne z profilem Serwisu conceptshop.pl, co oznacza w szczególności, że nie mogą prezentować Towarów produkowanych masowo, Towarów nieprzeznaczonych do zwykłego użytku (np. scenicznych, operowych, tanecznych) lub/i Towarów naśladujących towary produkowane przez inne osoby niż Sprzedawca (za wyjątkiem sytuacji, w których Sprzedawca produkuje swoje Towary w porozumieniu z takimi osobami). Favore.pl zastrzega sobie prawo do dokonania oceny Towarów Sprzedawcy pod kątem ich zgodności z profilem Serwisu conceptshop.pl.

27. Sprzedawca musi być właścicielem Towaru prezentowanego przez niego w informacji handlowej Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl.

28. Portfolio Sprzedawcy jest rozpowszechniane przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl wraz z Nickiem Sprzedawcy i może być nieodpłatnie wyszukiwane, czytane i oglądane przez inne osoby korzystające z Serwisu conceptshop.pl.

29. Treści zamieszczane i rozpowszechniane przez Sprzedawcę w Portfolio powinny dotyczyć wyłącznie Sprzedawcy, który je zamieszcza, być zgodne z prawdą, profilem i tematyką Serwisu conceptshop.pl, nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Sprzedawcy oraz być związane z informacjami handlowymi Sprzedawcy.

30. Typ, rozdzielczość i rozmiar Plików, jakie Sprzedawca może zamieszczać w Serwisie conceptshop.pl są wskazane Sprzedawcy na stronach internetowych Serwisu conceptshop.pl. Pliki Sprzedawców o innym typie, rozdzielczości lub rozmiarze niż wskazany na stronach internetowych Serwisu conceptshop.pl nie będą mogły być zamieszczone i rozpowszechniane w Serwisie conceptshop.pl.

31. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Sprzedawców w Portfolio. Sprzedawca zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia treści w Portfolio w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie Sprzedawcy przez Favore.pl (w ramach Usługi Favore.pl ) możliwości założenia Portfolio oraz przechowywania i rozpowszechniania jego treści w Serwisie conceptshop.pl ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

32. Poprzez fakt korzystania z Usługi Favore.pl , Sprzedawca wyraża zgodę na zwielokrotnianie, zamieszczanie i rozpowszechnianie przez Favore.pl informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy w materiałach informacyjnych, promocyjnych lub/i reklamowych dotyczących Serwisu conceptshop.pl lub/i Favore.pl, rozpowszechnianych w Serwisie conceptshop.pl oraz poza Serwisem conceptshop.pl, zarówno w całości, jak i w części, oraz na rozporządzanie i korzystanie przez Favore.pl z opracowań tych informacji handlowych i treści Portfolio w celu ich rozpowszechniania w sposób określony w niniejszym punkcie Regulaminu, przy czym rozpowszechnianie tych informacji handlowych i treści Portfolio nastąpi anonimowo lub z podaniem danych Sprzedawcy (w zależności od uznania Favore.pl). Sprzedawca udziela Favore.pl zgody wymienionej w zdaniu poprzednim na czas nieoznaczony, nieodpłatnie oraz bez ograniczeń terytorialnych, technik zwielokrotniania oraz form i zakresu rozpowszechniania, a udzielone zgoda jest nieodwołalna i obejmuje w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w sieciach telekomunikacyjnych, w prasie, radiu i telewizji.

33. Korzystanie przez Sprzedawcę z Usługi Favore.pl, w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Sprzedawcę faktu, że informacje handlowe oraz treści Portfolio Sprzedawcy będą czytane i oglądane przez inne osoby;

b) wyrażeniem przez Sprzedawcę zgody na nieodpłatne czytanie i oglądanie informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy przez inne osoby;

c) wyrażeniem przez Sprzedawcę zgody na rozpowszechnianie jego informacji handlowych i treści Portfolio wraz z jego Nickiem;

d) wyrażeniem przez Sprzedawcę zgody na rozpowszechnianie informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy (w tym wraz z Nickiem Sprzedawcy) na wszystkich powierzchniach Serwisu conceptshop.pl przeznaczonych do rozpowszechniania informacji handlowych i treści Portfolio przez Sprzedawców;

e) wyrażeniem przez Sprzedawcę zgody na zajawianie informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy na wszelkich powierzchniach Serwisu conceptshop.pl, Portalu Favore.pl lub/i serwisów internetowych Favore.pl przeznaczonych do zajawiania informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawców;

f) wyrażeniem przez Sprzedawcę zgody na dokonywanie przez Favore.pl czynności określonych w punkcie V.32 Regulaminu.

34. Sprzedawca zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie conceptshop.pl informacji handlowych oraz treści Portfolio spełniających warunki określone w Regulaminie oraz wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie Favore.pl z tytułu przechowywania przez Favore.pl i rozpowszechniania przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl informacji handlowych i treści Portfolio nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.

35. Sprzedawca zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie conceptshop.pl informacji handlowych i treści Portfolio w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w Serwisie conceptshop.pl oraz poza Serwisem conceptshop.pl (w tym w sposób określony w punkcie V.32 Regulaminu) oraz nieodpłatne czytanie i oglądanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe lub odpowiednie licencje do tych informacji handlowych i treści Portfolio w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Sprzedawcę prawo do informacji handlowych i treści Portfolio (w tym ich rozpowszechniania) oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie i oglądanie tych informacji handlowych i treści Portfolio, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.

36. Sprzedawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania przez niego w Serwisie conceptshop.pl informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy oraz ich nieodpłatnego czytania i oglądania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że informacje handlowe i treści Portfolio Sprzedawcy nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności praw do znaków towarowych, nazw i oznaczeń Sprzedawcy i Towarów. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie Favore.pl z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl.

37. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.

38. Sprzedawca nie może zamieszczać w Serwisie conceptshop.pl informacji handlowych, treści Portfolio i Nicków, które będą zawierały treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Favore.pl i prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych, prawa do nazw i oznaczeń osób trzecich, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, bądź będą zawierały Linki prowadzące do wyżej wymienionych treści lub Linki prowadzące do jakichkolwiek stron internetowych. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie Favore.pl z tytułu naruszenia przez Sprzedawcę postanowień zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu.

39. Sprzedawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie conceptshop.pl. W przypadku, gdy Plik Sprzedawcy zawierać będzie wizerunek innych osób, Sprzedawca zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w postanowieniach Regulaminu, w tym bez konieczności zapłaty na rzecz tych osób przez Favore.pl jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Sprzedawca nie usunie z Serwisu conceptshop.pl Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie Favore.pl z tego tytułu (w szczególności za skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku w Serwisie conceptshop.pl bez ich zgody).VI. Zawieranie Transakcji i dokonywanie płatności za Towar.


1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Transakcje pomiędzy Kupującymi i Sprzedawcami mogą być zawierane za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, z zastrzeżeniem punktu VI.9 Regulaminu.

2. Transakcja pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą jest zawierana i wykonywana na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w warunkach sprzedaży Towarów zamieszczonych w informacjach handlowych Sprzedawców oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z warunkami sprzedaży Towarów zamieszczonymi w informacjach handlowych Sprzedawcy, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z danymi, informacjami i opisem Towarów oraz warunkami sprzedaży Towarów zamieszczonymi w informacjach handlowych Sprzedawców przed złożeniem Sprzedawcy oferty nabycia Towaru od Sprzedawcy (oferty zawarcia Transakcji).

4. Transakcja pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest w formie elektronicznej, wyłącznie w czasie prezentacji informacji handlowych Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl oraz według Kwoty Transakcji (cen Towarów i kosztów dostawy Towarów do Kupującego) obowiązujących w chwili złożenia zamówienia Towaru przez Kupującego.

5. Podana w informacjach handlowych Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl cena Towaru jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek od towarów i usług oraz inne podatki w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

6. Podana w informacjach handlowych Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl Kwota Transakcji obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru do Kupującego, o ile z informacji handlowych Sprzedawcy wynika, że Kupujący, poza ceną Towaru, ponosi również koszty dostawy Towaru do Kupującego. W przypadku, gdy w informacjach handlowych Sprzedawcy nie wyodrębniono osobno ceny Towaru i kosztów dostawy Towaru do Kupującego, przyjmuje się, że cena Towaru stanowi Kwotę Transakcji.

7. Pojedyncza Transakcja zawierana przez Kupującego i Sprzedawcę może objąć więcej niż jeden Towar tego Sprzedawcy.

8. Pojedyncze zamówienie Kupującego może objąć Towary oferowane przez różnych Sprzedawców, przy czym zawarcie Transakcji przez Kupującego następuje z każdym ze Sprzedawców osobno, co w szczególności oznacza, że realizacja zamówienia i dostarczenie Towaru Kupującemu następuje przez każdego Sprzedawcę osobno, na zasadach i warunkach oraz w terminie określonym przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.2 Regulaminu).

9. Zapłata Kwoty Transakcji za Towar nabywany za pomocą Platformy informatycznej w Serwisie conceptshop.pl następuje wyłącznie za pośrednictwem Operatora płatności i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności oraz na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności.

10. Kupujący może dokonać zapłaty za Towary oferowane przez różnych Sprzedawców jedną, łączną płatnością, o ile Towary objęte są jednym (tym samym) zamówieniem Kupującego. W takim wypadku, dla łącznej płatności za zamówienie można wybrać tylko jednego Operatora płatności, a Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków pieniężnych dla całej – łącznej płatności, a nie tylko poszczególnych Towarów.

11. Zapłata Kwoty Transakcji za zamówiony Towar powinna nastąpić przez Kupującego w czasie wyznaczonym przez Operatora płatności, liczonym od chwili ostatecznego zatwierdzenia przez Kupującego wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia w Formularzu zamówienia Towaru i przekazania przez Kupującego danych dotyczących Transakcji do Operatora płatności, wynoszącym zwykle – w zależności od wyboru metody płatności przez Kupującego – od 15 (piętnastu) minut do 7 (siedmiu) dni.

12. Kupujący dokonuje wyboru Towaru, który chce nabyć od Sprzedawcy za pomocą internetowego koszyka w Serwisie conceptshop.pl. Internetowy koszyk w Serwisie conceptshop.pl umożliwia zapisanie wybranych Towarów przed złożeniem zamówienia Towaru (stworzenie listy Towarów, które Kupujący zamierza nabyć) oraz zliczenie Kwoty Transakcji. Przed złożeniem zamówienia Towaru, Kupujący może zarządzać zawartością internetowego koszyka wedle swojego uznania poprzez dodawanie Towarów do internetowego koszyka lub ich usuwanie z internetowego koszyka, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.13 Regulaminu.

13. Towar oferowany przez Sprzedawcę w Serwisie conceptshop.pl zostaje zarezerwowany dla Kupującego z chwilą ostatecznego zatwierdzenia wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia przez Kupującego. Zarezerwowanie Towaru następuje wyłącznie w celu zapewnienia dostępności Towaru dla Kupującego zainteresowanego jego nabyciem oraz nie zastępuje zamówienia Towaru.

14. Kupujący składa zamówienie na Towar za pomocą Formularza zamówienia Towaru udostępnionego w Serwisie conceptshop.pl (drogą elektroniczną). Z chwilą przesłania Formularza zamówienia Towaru za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl, Kupujący nie może dokonać żadnych zmian w zamówieniu Towaru (w tym w zakresie danych osobowych Kupującego). Wszelkie zmiany danych (w tym danych osobowych) Sprzedawcy lub/i Kupującego w Koncie w Serwisie conceptshop.pl nie spowodują jednocześnie zmiany danych Sprzedawcy lub/i Kupującego w zamówieniach Towaru przesłanych przez Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl przed dokonaniem zmiany danych.

15. Formularz zamówienia Towaru składa się z Formularzy składowych udostępnianych i obsługiwanych – odpowiednio – przez Favore.pl lub przez wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności, służących do:

a) dokonania wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia;

b) ostatecznego zatwierdzenia wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia;

c) udostępnienia danych osobowych Kupującego (w przypadku Kupujących nieposiadających Konta w Serwisie conceptshop.pl) lub uzupełnienia danych osobowych o dane osobowe zapisane w Koncie w Serwisie conceptshop.pl (w przypadku Kupujących posiadających Konto w Serwisie conceptshop.pl);

d) wskazania przez Kupującego adresu dostawy Towaru, jeśli ma być inny niż adres zamieszkania lub siedziby Kupującego oraz dokonania wyboru formy dostawy;

e) wskazania formy dowodu sprzedaży (określenia, czy ma zostać wystawiona Kupującemu faktura, o ile będzie to możliwe z uwagi na formę prawną Sprzedawcy);

f) udostępnienia dodatkowych, istotnych dla Kupującego, informacji dla Sprzedawcy;

g) zaakceptowania przez Kupującego postanowień Regulaminu;

h) przesłania zamówienia Towaru za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl;

i) dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz zaakceptowania przez Kupującego postanowień regulaminu wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności.

16. W celu złożenia zamówienia Towaru i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, Kupujący powinien dokonać łącznie wszystkich następujących czynności:

a) wypełnić prawidłowo wszystkie pola Formularza zamówienia Towaru oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności w zakresie danych osobowych;

b) zaakceptować postanowienia Regulaminu;

c) przesłać wypełniony Formularz zamówienia Towaru za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w tym Formularzu;

d) zaakceptować postanowienia regulaminu wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;

e) dokonać zapłaty Kwoty Transakcji za zamówiony Towar za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności oraz w czasie przez niego wyznaczonym (zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VI.11 Regulaminu) i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności.

17. Złożenie przez Kupującego zamówienia Towaru stanowi ofertę Kupującego nabycia Towaru od Sprzedawcy lub Sprzedawców – w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców (ofertę zawarcia Transakcji ze Sprzedawcą lub Sprzedawcami) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Z chwilą złożenia zamówienia Towaru, Kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia Towaru wraz z informacją o konieczności potwierdzenia zapłaty Kwoty Transakcji przez wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności, w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru.

18. Potwierdzenie przez wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności zapłaty za Towar jest równoznaczne z przyjęciem oferty Kupującego zawarcia Transakcji przez Sprzedawcę lub Sprzedawców (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców) oraz zawarciem Transakcji pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą lub Sprzedawcami (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców), obejmującej Towary wyszczególnione w zamówieniu Towaru. Z chwilą zawarcia Transakcji, zamówienie Towaru zostaje przekazane do Sprzedawcy lub Sprzedawców (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców), a Kupujący otrzyma potwierdzenie zawarcia Transakcji i dokonania zapłaty Kwoty Transakcji oraz przekazania zamówienia Towaru do Sprzedawcy lub Sprzedawców, w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru. Niedokonanie przez Kupującego łącznie wszystkich czynności wymienionych w punkcie VI.16 Regulaminu oraz niepotwierdzenie przez wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności dokonania zapłaty Kwoty Transakcji oznacza, że zamówienie Towaru nie zostało przyjęte, a Transakcja nie została zawarta.

19. Dostawa Towaru przez Sprzedawcę do Kupującego – w zależności od woli Kupującego – następuje na udostępniony przez Kupującego adres zamieszkania lub siedziby Kupującego lub na inny adres wskazany przez Kupującego (określany jako adres dostawy). Przesyłka zawierająca Towar dla Kupującego powinna zostać nadana przez Sprzedawcę do Kupującego w terminie określonym w informacji handlowej Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl.

20. Kupujący może wskazać jako adres dostawy wyłącznie miejsce, do którego Sprzedawca dostarcza Towary dla Kupujących.

21. Dostarczenie Towaru Kupującemu następuje za pośrednictwem poczty lub innego podmiotu świadczącego usługi w zakresie dostarczania przesyłek.

22. Korzystanie z Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl oraz dokonywanie zapłaty Kwoty Transakcji za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego, a wszelkie czynności związane z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji nie mają charakteru czynności bankowych.


23. Podmiotem wykonującym Transakcje płatnicze określone w Regulaminie jest wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności.

a. Operator płatności przelewy24 świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl;

b. Operator płatności PayPal świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym http://www.paypal.com

24. Operator płatności wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji wykonuje Transakcje płatnicze związane z zapłatą Kwoty Transakcji na Zlecenie płatnicze Kupującego złożone z chwilą akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. Odbiorcą płatności dokonanej przez Kupującego w związku z Transakcją jest Sprzedawca.

25. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności nie jest stroną Transakcji zawieranych pomiędzy Kupującymi i Sprzedawcami za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl. Wskazany operator płatności nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, za legalność i wady Towarów oraz za zapewnienie przez Kupujących odpowiednich środków pieniężnych koniecznych do dokonania zapłaty za Towar (za wypłacalność Kupujących).

26. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania Transakcji płatniczych na Zlecenie płatnicze Kupującego, związanych z zapłatą Kwoty Transakcji.

27. Zapłata za Towar może być dokonana wyłącznie bezgotówkowo oraz w pieniądzu polskim.


28. Zapłata za Towar może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych Kupującemu przez Operatora płatności, a w szczególności:

a) kartą płatniczą dopuszczoną przez banki do realizacji płatności elektronicznych w Internecie;

b) przelewem internetowym bankowości elektronicznej.

c) oraz w przypadku Operatora Płatności PayPal kartą kredytową dopuszczoną przez banki do realizacji płatności w tym także płatności elektronicznych w Internecie

29. Kupujący może dokonywać za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności wyłącznie płatności związanych z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji za zamówiony Towar.

30. Niedokonanie przez Kupującego płatności Kwoty Transakcji w terminie wyznaczonym przez wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności oznacza brak dokonania płatności Kwoty Transakcji za Towar objęty zamówieniem.

31. Kupujący zostanie poinformowany o braku potwierdzenia przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności dokonania zapłaty za Towar w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru.

32. W przypadku, gdy wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł wykonać Transakcji płatniczej na Zlecenie płatnicze Kupującego, dokona zwrotu kwoty płatności Kupującemu, na warunkach i zasadach określonych przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności.

33. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni doręczenia Towaru na adres dostawy wskazany przez Kupującego. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Kupujący powinien przesłać jednoznacznego oświadczenia na adres kontaktowy podany przez Sprzedawcę lub z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy informatycznej serwisu conceptshop.pl. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

34. W celu zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

35.Kupujący jest zobowiązany do odesłania Towaru na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, iż poniesie koszty zwrotu rzeczy, Kupujący jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

36. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania przez Kupującego o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.

37. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.

38. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje Kupującemu, iż sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

39. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w przypadku Towarów niefabrykowanych, wyprodukowanych na odrębne zamówienie Kupującego lub według specyfikacji Kupującego.40. W przypadku, gdy Sprzedawca zobowiązany będzie do dokonania zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu w związku ze skorzystaniem przez Kupującego z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, na podstawie przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827), będzie mógł dokonać zwrotu Kwoty Transakcji za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę Operatora płatności, po uprzednim aktywowaniu („kliknięciu”) odpowiedniego przycisku w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl (będącego funkcjonalnością Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl), umożliwiającego przesłanie wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatorowi płatności Zlecenia płatniczego Sprzedawcy w zakresie wykonania Transakcji płatniczej dotyczącej zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu oraz zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności wykonuje Transakcje płatnicze związane ze zwrotem Kwoty Transakcji na Zlecenie płatnicze Sprzedawcy, w oparciu o postanowienia regulaminu Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności wykonuje Transakcje płatnicze związane ze zwrotem Kwoty Transakcji Kupującemu na Zlecenie płatnicze Sprzedawcy złożone z chwilą aktywowania („kliknięcia”) odpowiedniego przycisku w Koncie Sprzedawcy w Serwisie concepshop.pl (będącego funkcjonalnością Konta Sprzedawcy w Serwisie concepshop.pl), umożliwiającego przesłanie Operatorowi płatności Zlecenia płatniczego Sprzedawcy w zakresie wykonania Transakcji płatniczej dotyczącej zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu oraz zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu. Skorzystanie przez Sprzedawcę z możliwości zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu w sposób określony w niniejszym punkcie Regulaminu może nastąpić wyłącznie w czasie obowiązywania umowy o korzystanie z Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl oraz poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego przycisku w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl, określonego w zdaniach poprzednich, najpóźniej w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia Transakcji oraz pod warunkiem zapewnienia przez Sprzedawcę środków pieniężnych koniecznych do zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu w wysokości co najmniej Kwoty Transakcji, pomniejszonej o wartość prowizji od Transakcji, o której mowa w punkcie VII Regulaminu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wybranego do obsługi płatniczej zwrotu Kwoty Transakcji Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania Transakcji płatniczych na Zlecenie płatnicze Sprzedawcy, związanych ze zwrotem Kwoty Transakcji Kupującemu.
VII. Prowizja od Transakcji.


1. Usługa Favore.pl jest świadczona przez Favore.pl dla Sprzedawcy odpłatnie. Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty Favore.pl prowizji od Transakcji zawartej za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl, która wynosi 20% Kwoty Transakcji, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku udzielenia Kupującemu Rabatu z wykorzystaniem Kodów rabatowych w ramach programów/akcji rabatowych organizowanych w Serwisie conceptashop.pl, prowizja od Transakcji zawartej za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl wynosi 20% Kwoty Transakcji przed udzieleniem Kupującemu Rabatu pomniejszonej o wartość udzielonego Kupującemu Rabatu (stanowi różnicę pomiędzy kwotą obliczoną jako 20% Kwoty Transakcji przed udzieleniem Kupującemu Rabatu i kwotą udzielonego Kupującemu Rabatu). Obliczona zgodnie z postanowieniami zdań poprzednich kwota prowizji od Transakcji stanowi prowizję brutto wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przez Kwotę Transakcji wskazaną w ustępie poprzednim rozumie się Kwotę Transakcji opisaną w punkcie II.26 i VI.6 Regulaminu.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty prowizji od Transakcji w złotych polskich, w sposób i w wysokości, która obowiązuje w Regulaminie w chwili dokonania zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego.


4. Prowizja od Transakcji naliczana jest przez Favore.pl na bieżąco, z chwilą potwierdzenia przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności wykonania Transakcji płatniczej związanej z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego. Okresem rozliczeniowym dla naliczonych przez Favore.pl prowizji od Transakcji jest miesiąc kalendarzowy.

5. Zapłata przez Sprzedawcę prowizji od Transakcji powinna nastąpić wyłącznie za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności, bezgotówkowo i zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

6. Zapłata przez Sprzedawcę prowizji od Transakcji powinna nastąpić w chwili potwierdzenia przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności wykonania Transakcji płatniczej związanej z dokonaniem zapłaty Kwoty transakcji przez Kupującego. Zaakceptowanie przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu jest równoznaczne z upoważnieniem Favore.pl do przekazywania wybranemu do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatorowi płatności informacji o wysokości prowizji od Transakcji należnych Favore.pl.

7. Favore.pl wystawiać będzie Sprzedawcom faktury VAT na prowizje od Transakcji z użyciem danych Sprzedawcy udostępnionych przez Sprzedawcę w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl. Sprzedawca upoważnia Favore.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy.

8. Favore.pl wystawiać będzie Sprzedawcy faktury VAT na prowizje od Transakcji naliczone w danym okresie rozliczeniowym w terminie do siedmiu dni od upływu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT. Sprzedawca posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może udostępnić Favore.pl swój numer VAT UE dla celów wystawienia faktury.

9. W przypadku, gdy Sprzedawca założy więcej niż jedno Konto Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl, Favore.pl naliczać będzie prowizje od Transakcji oraz wystawiać faktury VAT na te prowizje oddzielnie dla każdego Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl.


10. Podmiotem wykonującym Transakcje płatnicze określone w Regulaminie jest wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności. Operator płatności świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl.w przypadku Dialcom24 lub w przypadku Paypal w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem: http://www.paypal.com

11. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności wykonuje Transakcje płatnicze związane z zapłatą prowizji od Transakcji na Zlecenie płatnicze Sprzedawcy złożone z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę niniejszego Regulaminu, w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności, w szczególności postanowienia zawartej ze Sprzedawcą umowy o warunkach i zasadach współpracy:

a) z serwisem Przelewy24, lub/i

b) z serwisem PayPal

- z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. Odbiorcą płatności dokonanej przez Sprzedawcę za korzystanie z Usługi Favore.pl(płatności prowizji od Transakcji) jest Favore.pl.

12. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności nie jest stroną umowy o korzystanie z Usługi Favore.pl zawartej pomiędzy Favore.pl i Sprzedawcą.

13. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania Transakcji płatniczych na Zlecenie płatnicze Sprzedawcy, związanych z zapłatą prowizji od Transakcji.

14. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności wykonuje Transakcje płatnicze związane z zapłatą prowizji od Transakcji w kwocie ustalonej na podstawie informacji dotyczącej wysokości prowizji od Transakcji przekazanej mu przez Favore.pl.

15. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (Transakcji) przez Kupującego będącego Konsumentem, na podstawie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w oparciu o przepis art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827)Favore.pl zobowiązuje się do zwrotu Sprzedawcy prowizji od Transakcji, o ile żądanie zwrotu prowizji od Transakcji zostanie zgłoszone Favore.pl przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia Transakcji. Zwrot prowizji od Transakcji następuje bez jakichkolwiek odsetek. Sprzedawca zgłasza Favore.pl żądanie zwrotu prowizji od Transakcji w następujący sposób:

a) w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu następuje bez pośrednictwa Operatora płatności – żądanie zwrotu prowizji od Transakcji wraz z dowodem potwierdzającym zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu powinno zostać zgłoszone Favore.pl w formie korespondencji elektronicznej wysłanej z adresu Sprzedawcy udostępnionego w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl na adres poczty elektronicznej zwroty@conceptshop.pl;

b) w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu następuje za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności, w sposób określony w punkcie VI.33 Regulaminu – żądanie zwrotu prowizji od Transakcji powinno zostać zgłoszone Favore.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego przycisku w Koncie Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl (będącego funkcjonalnością Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl) umożliwiającego zgłoszenie przez Sprzedawcę żądania zwrotu prowizji od Transakcji oraz zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu za pośrednictwem Operatora płatności.

16. Zwrot prowizji od Transakcji może nastąpić wyłącznie w złotych polskich, bezgotówkowo oraz za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności.

17. W przypadku, gdy Sprzedawca dokonuje zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu w sposób opisany w punkcie VI.33 Regulaminu (za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności), po zapewnieniu przez Sprzedawcę środków pieniężnych koniecznych do zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu w wysokości co najmniej Kwoty Transakcji pomniejszonej o wartość prowizji od Transakcji oraz aktywowaniu („kliknięciu”) przez Sprzedawcę przycisku dotyczącego zwrotu Kwoty Transakcji za pośrednictwem Operatora płatności (będącego funkcjonalnością Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl), umożliwiającego przesłanie Operatorowi płatności Zlecenia płatniczego Sprzedawcy w zakresie wykonania Transakcji płatniczej dotyczącej zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu oraz zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu, Favore.pl złoży Zlecenie płatnicze Operatorowi płatności w zakresie wykonania Transakcji płatniczej dotyczącej zwrotu prowizji od Transakcji Sprzedawcy, przy czym dla płatności wskaże rachunek bankowy Kupującego. Z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę Regulaminu, Sprzedawca wskazuje Favore.pl rachunek bankowy Kupującego jako rachunek bankowy, na który ma nastąpić zwrot prowizji od Transakcji w przypadku określonym w zdaniu poprzednim. Dokonanie przez Favore.pl zwrotu prowizji od Transakcji na rachunek bankowy Kupującego, w przypadku określonym w zdaniu poprzednim, stanowi wykonanie przez Favore.pl zobowiązania do zwrotu Sprzedawcy prowizji od Transakcji. Dokonanie przez Favore.pl zwrotu prowizji od Transakcji w sposób określony w niniejszym punkcie Regulaminu wymaga spełnienia przez Sprzedawcę warunków określonych w punkcie VI.33 Regulaminu.

18. Zwrot przez Favore.pl prowizji od Transakcji do Sprzedawcy nastąpi w następujących terminach:

a) w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji przez Sprzedawcę do Kupującego następuje za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności – niezwłocznie, nie później niż terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przez Sprzedawcę żądania zwrotu prowizji od Transakcji oraz spełnienia przez Sprzedawcę warunków określonych w punkcie VI.33 Regulaminu;

b) w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji przez Sprzedawcę do Kupującego nie następuje za pośrednictwem Operatora płatności – najpóźniej w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zgłoszenia przez Sprzedawcę żądania zwrotu prowizji od Transakcji, pod warunkiem dostarczenia Favore.pl przez Sprzedawcę dowodu potwierdzającego zwrot Kwoty Transakcji do Kupującego oraz wykonanie przez Kupującego uprawnienia, o którym mowa w punkcie VII.15 Regulaminu.

19. O ile będzie to wymagane przez przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach opisanych w punkcie VII.15 Regulaminu, Favore.pl wystawiać będzie Sprzedawcy korekty faktur VAT dotyczące zwrotów przez Favore.pl prowizji od Transakcji do Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

20. Sprzedawca może dokonywać za pośrednictwem Operatora płatności wyłącznie płatności związanych z dokonaniem zapłaty prowizji od Transakcji oraz zwrotem Kwoty Transakcji Kupującemu.

21. Favore.pl może w każdym czasie dokonać zmian prowizji od Transakcji zawieranych za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl. Zmiany prowizji od Transakcji wchodzą w życie i są wiążące dla Sprzedawców po opublikowaniu tych zmian na stronach internetowych Serwisu conceptshop.pl (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany prowizji od Transakcji), o ile nie zastrzeżono inaczej.VIII. Dane osobowe Użytkowników.


1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu III.8 Regulaminu, korzystanie z Usługi Favore.pl , w szczególności założenie Konta w Serwisie conceptshop.pl, otrzymywanie Newslettera oraz zawarcie Transakcji wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Favore.pl w Formularzach Serwisu conceptshop.pl.

2. Dokonanie zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego oraz zapłaty prowizji od Transakcji i zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności, a także uzyskanie przez Sprzedawcę zwrotu prowizji od Transakcji w przypadku określonym w punkcie VII.15 Regulaminu wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Favore.pl w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi Favore.pl . W przypadku złożenia przez Użytkownika stosowanych oświadczeń w procesie zakładania Konta w Serwisie conceptshop.pl, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Favore.pl również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta w Serwisie conceptshop.pl.

4. Dane osobowe Użytkownika, który zamówił Newsletter przetwarzane są przez Favore.pl w celach otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów przetwarzane są przez Favore.pl w celach marketingowych.

6. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych dla celów określonych w punkcie VIII.3, VIII.4 i VIII.5 Regulaminu, jest Favore.pl;

7. Favore.pl informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi Favore.pl lub/i zamówienia i otrzymywania Newslettera przez Użytkownika oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

8. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez Favore.pl danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi Favore.pl lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów dla celów marketingowych jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Usługi Favore.pl i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Favore.pl z zachowaniem okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika, określonego odpowiednio w punkcie IV.5 i V.5 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII.9 Regulaminu. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, wywołuje skutek na dzień upływu okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika.

9. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z otrzymywania Newslettera i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Newslettera na warunkach określonych w punkcie III.14 Regulaminu. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze jest skuteczne na dzień cofnięcia zgody.

10. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dane osobowe Sprzedawcy (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Serwisie conceptshop.pl) są udostępniane Kupującemu w Formularzu zamówieniu Towaru wyłącznie w celu zawarcia Transakcji pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Kupującego danych osobowych Sprzedawcy, w szczególności za ich przetwarzanie przez Kupującego dla innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim.

11. Korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl, a w szczególności przesłanie do Favore.pl wypełnionego Formularza Serwisu conceptshop.pl przeznaczonego do założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl, jest równoznaczne z:

a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są pełne i zgodne z prawdą;

b) upoważnieniem Favore.pl do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl;

c) upoważnieniem Favore.pl do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;

d) upoważnieniem Favore.pl do przetwarzania danych osobowych Użytkownika także w innych celach niż określony w punkcie b) powyżej – w przypadku złożenia przez Użytkownika stosowanych oświadczeń w Formularzu Serwisu conceptshop.pl przeznaczonym do założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl;

e) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
Zamówienie przez Użytkownika Newslettera, a w szczególności przesłanie do Favore.pl wypełnionego Formularza Serwisu conceptshop.pl przeznaczonego do założenia Konta w Serwisie conceptshop.pl lub Formularza przeznaczonego do zamówienia Newslettera z zaznaczonym polem (checkboxem) dotyczącym zamówienia Newslettera, bądź aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl, dotyczącego zamówienia Newslettera, jest równoznaczne z upoważnieniem Favore.pl do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych zawartych w Newsletterze, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

12. Dane osobowe Sprzedawcy (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Serwisie conceptshop.pl) są przekazywane wybranemu do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatorowi płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności danych osobowych Sprzedawcy, w szczególności za ich przetwarzanie do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do Operatora płatności danych osobowych Sprzedawcy następuje zgodnie z następującymi zasadami:

a) dane osobowe Sprzedawcy (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej) przekazywane są do wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności przez samego Sprzedawcę za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) z chwilą założenia Konta Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl;

b) dane osobowe Sprzedawcy przetwarzane są przez Operatora płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności;

c) dane osobowe Sprzedawcy przekazywane są z chwilą aktywowania
(„kliknięcia”) przez Sprzedawcę Linku aktywacyjnego określonego w punkcie V.3. Regulaminu;
d) administratorem danych osobowych Sprzedawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie, jest wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności;

e) przetwarzanie danych osobowych Sprzedawcy przez wybranego Operatora płatności odbywa się na warunkach określonych przez Operatora płatności, tj. w umowie o warunkach i zasadach współpracy odpowiednio z serwisem Przelewy24 lub z serwisem PaypPal;


f) realizację uprawnień Sprzedawcy wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności zapewnia Operator płatności.

13. Dane osobowe Kupującego (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Serwisie conceptshop.pl) przekazywane są wybranemu do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatorowi płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Operatora płatności danych osobowych Kupującego, w szczególności za ich przetwarzanie do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności danych osobowych Kupującego następuje zgodnie z następującymi zasadami:

a) dane osobowe Kupującego (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej) przekazywane są do Operatora płatności przez samego Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) poprzez aktywowanie („kliknięcie”) w odpowiednie pole Formularza zamówienia Towaru umożliwiające ostateczne zatwierdzenie wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia oraz przejście do części Formularza obsługiwanej przez Operatora płatności i umożliwiającej dokonanie zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego;

b) dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Operatora płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności;

c) dane osobowe Kupującego przekazywane są z chwilą aktywowania („kliknięcia”) przez Kupującego w odpowiednie pole Formularza zamówienia Towaru umożliwiające ostateczne zatwierdzenie wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia oraz przejście do części Formularza obsługiwanej przez Operatora płatności i umożliwiającej dokonanie zapłaty Kwoty Transkacji przez Kupującego;

d) administratorem danych osobowych Kupującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie, jest wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności;

e) przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Operatora płatności odbywa się na warunkach określonych przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;

f) realizację uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Operatora płatności zapewnia Operator płatności.

14. Dane osobowe Kupującego (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Serwisie conceptshop.pl) są przekazywane Sprzedawcy w celu wykonania Transakcji zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą (realizacji zamówienia Towaru). Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, w szczególności za ich przetwarzanie do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do Sprzedawcy danych osobowych Kupującego następuje zgodnie z następującymi zasadami:

a) dane osobowe Kupującego (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej) przekazywane są do Sprzedawcy przez samego Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu conceptshop.pl (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia Towaru;

b) administratorem danych osobowych Kupującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych dla celów związanych z wykonaniem Transakcji zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą (realizacji zamówienia Towaru), jest Sprzedawca;

c) przetwarzanie danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę odbywa się na warunkach określonych przez Sprzedawcę;

d) realizację uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę zapewnia Sprzedawca.

15. Wypełniając Formularz Serwisu conceptshop.pl lub w trakcie korzystania z Serwisu conceptshop.pl, Użytkownik może zostać poproszony przez Favore.pl o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Favore.pl jego danych osobowych w celach marketingowych lub/i w innych celach lub/i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:

a) zgoda jest dobrowolna i Favore.pl nie uzależnia możliwości korzystania z Serwisu conceptshop.pl od jej uzyskania;

b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą;

e) administratorem danych osobowych Użytkownika będzie Favore.pl ;

f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.

16. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Favore.pl oraz od innych osób. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony Favore.pl przez Użytkownika.

17. Favore.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Favore.pl przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Favore.pl.

18. Favore.pl informuje o konieczności podawania w elektronicznych formularzach wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności wyłącznie aktualnych, prawdziwych i pełnych danych osobowych oraz że udostępnienie przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych będzie się wiązało z niemożnością wykonania Transakcji płatniczej przez Operatora płatności. Favore.pl informuje ponadto, że Użytkownik może zostać zobowiązany przez Operatora płatności do dokonania wymaganych przez niego czynności weryfikacyjnych dotyczących danych (w tym danych osobowych) Użytkownika, w szczególności czynności określonych w punkcie V.18 Regulaminu.

19. Sprzedawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.IX. Prawa i obowiązki Użytkownika.


1. Favore.pl dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Favore.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl . Ponadto oprogramowanie Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl , z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 29.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 35.0. lub wersje wyższe.

2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi Favore.pl, wprowadzanych przez Favore.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Favore.pl podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Favore.pl oraz z głównej strony internetowej Serwisu conceptshop.pl.

3. Bez uprzedniej zgody Favore.pl, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl, ani w całości ani w części.

4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl, do korzystania z Usługi Favore.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę Favore.pl, Użytkowników oraz innych osób, w szczególności poprzez zawieranie Transakcji z zamiarem ich niewykonania lub podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi Favore.pl zgodnie z przepisami prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi Favore.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Usługi Favore.pl.X. Zakres odpowiedzialności i prawa Favore.pl.


1. Favore.pl jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl, jeżeli jest to spowodowane:

a. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym Favore.pl dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);

b. przyczynami niezależnymi od Favore.pl (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych zawartych w Newsletterze i pochodzących od innych osób niż Favore.pl, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Sprzedawców.

3. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od Favore.pl.

4. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi Favore.pl, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Favore.pl jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Favore.pl ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi Favore.pl, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności Favore.pl określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność Favore.pl z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

5. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych danych i informacji przez inne osoby.

6. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi Favore.pl , za korzystanie przez niego z Usługi Favore.pl w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych (w tym danych osobowych).

7. Favore.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika lub/i informacji dotyczących zawieranych przez niego Transakcji uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła do Konta w Serwisie conceptshop.pl. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła do Konta w Serwisie conceptshop.pl nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Favore.pl lub przyczyn, za które Favore.pl ponosi odpowiedzialności na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Favore.pl może odmówić świadczenia Usługi Favore.pl, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadkach niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w wypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Favore.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi Favore.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

11. Favore.pl zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi Favore.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

12. Favore.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi Favore.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników, w szczególności w zakresie rozszerzenia rodzaju Towarów, jakie Sprzedawcy będą mogli prezentować w Serwisie conceptshop.pl.

13. Favore.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi Favore.pl w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. Favore.pl poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi Favore.pl poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Favore.pl na stronach internetowych Serwisu conceptshop.pl.

14. Prawem właściwych dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Serwisu conceptshop.pl i Usługi Favore.pl jest miejsce, w którym Favore.pl ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie conceptshop.pl są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym Favore.pl ma siedzibę.

15. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, w szczególności z wykonania zawartej pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem umowy o świadczenie Usługi Favore.pl, podlegają jurysdykcji sądów polskich bez względu na miejsce zamieszkania lub siedziby takiego Użytkownika i będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Favore.pl.

16. Wyłącznym źródłem zobowiązań Favore.pl jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Z zastrzeżeniem postanowień punktu X.19 Regulaminu oraz zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Favore.pl ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi (które skutkuje również zablokowaniem (uniemożliwieniem) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl lub informacji handlowych i treści Portfolio Użytkownika) lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi Favore.pl (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi Favore.pl ze skutkiem natychmiastowym). Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami oraz zakresem dokonanego przez Użytkownika naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Favore.pl jest uprawniona do częściowego zawieszenia świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi (w określonym zakresie lub bez zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl) lub/i częściowego zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi Favore.pl (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi Favore.pl ze skutkiem natychmiastowym jedynie w części). Postanowienie zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu dotyczy w szczególności przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu jedynie w odniesieniu do części informacji handlowych lub treści Portfolio Użytkownika.

18. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Favore.pl jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi w następujących przypadkach:

a) zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania przez Favore.pl jego danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi Favore.pl lub/i cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika, określonego w punkcie VIII.8 Regulaminu;

b) udostępnienia Favore.pl przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą – ze skutkiem natychmiastowym;

c) niespełniania przez Kupującego postanowień punktu II.4 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;

d) niespełniania przez Sprzedawcę postanowień punktu II.5 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;

e) wypowiedzenia Użytkownikowi przez Favore.pl umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;

f) wypowiedzenia przez Użytkownika Favore.pl umowy o korzystanie z Konta w Serwisie conceptshop.pl – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia;

g) wypowiedzenia Użytkownikowi przez Favore.pl umowy o korzystanie z Newslettera – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;

h) wypowiedzenia przez Użytkownika Favore.pl umowy o korzystanie z Newslettera – z chwilą wypowiedzenia;

i) otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze informacji handlowej lub treści Portfolio Użytkownika – ze skutkiem natychmiastowym oraz w zakresie dotyczącym tej informacji handlowej lub treści Portfolio Użytkownika.

19. W przypadkach określonych w punkcie X.19 podpunkt a) i b) oraz e)-i) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi następuje bez powiadomienia o tym Użytkownika. W przypadkach określonych w punkcie X.19 podpunkt c) i d) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi następuje za powiadomieniem o tym Użytkownika.

20. W przypadku określonym w punkcie X.18 Regulaminu, Favore.pl zawieszając Użytkownikowi świadczenie Usługi Favore.pl w całości lub w części, zawiadamia Użytkownika o zawieszeniu Usługi Favore.pl i zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi w całości lub w części. Jednocześnie w zawiadomieniu, Favore.pl wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia Favore.pl do Użytkownika. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Favore.pl może zaprzestać świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi w całości lub w części, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.

21. W przypadku upływu czasu trwania Usługi Favore.pl lub zaprzestania świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi, Favore.pl usunie informacje handlowe i treści Portfolio Sprzedawcy z zasobów pamięci serwera Favore.pl. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadku Favore.pl jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do informacji handlowych i treści Portfolio Sprzedawcy w Serwisie conceptshop.pl.

22. Favore.pl może w każdym czasie dokonać zmiany Operatora płatności wykonującego Transakcje płatnicze określone w Regulaminie. W związku z tym, w przypadku zmiany Operatora płatności, Sprzedawca zobowiązany będzie do dokonania przed nowym Operatorem płatności wymaganych przez niego czynności weryfikacyjnych dotyczących danych osobowych Sprzedawcy, w szczególności czynności określonych w punkcie V.18 Regulaminu.XI. Korespondencja.


1. Favore.pl kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi Favore.pl na adres poczty elektronicznej udostępniony Favore.pl przez Użytkownika.

2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII Regulaminu, Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym conceptshop.pl/contact , chyba że Favore.pl wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja ma być kierowana.

3. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nieudostępnienia Favore.pl nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję Favore.pl uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez Favore.pl do Użytkownika.XII. Reklamacje.


1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym conceptshop.pl/contact , z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.4 i XII.5 Regulaminu.

2. Favore.pl rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Favore.pl poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Favore.pl o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

3. Odpowiedź na reklamację Favore.pl kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie XI.1 Regulaminu.

4. Reklamacje dotyczące wykonywania Transakcji płatniczych przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Operatora płatności w sposób i na warunkach określonych przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności lub/i umowie o warunkach i zasadach współpracy odpowiednio z serwisem Przelewy24 lub PayPal. W przypadku skierowania przez Użytkownika bezpośrednio do Favore.pl reklamacji dotyczącej wykonywania Transakcji płatniczych przez Operatora płatności, Favore.pl przekaże w całości reklamację Użytkownika do Operatora płatności (w tym z danymi osobowymi Użytkownika podanymi w reklamacji), na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację postanowień Regulaminu.

5. Favore.pl informuje, że wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, sposobu jej wykonania przez Sprzedawcę, niezgodności Towaru z zawartą Transakcją, bezpieczeństwa, jakości, wad i legalności Towarów, Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Sprzedawcy, w sposób i na warunkach określonych przez Sprzedawcę i przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.XIII. Postanowienia końcowe.


1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu conceptshop.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu conceptshop.pl.

3. Favore.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu conceptshop.pl (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. Favore.pl zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi Favore.pl w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu conceptshop.pl lub/i w Koncie Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi Favore.pl w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po upływie 14 (czternastu) dni od dokonania przez Favore.pl czynności wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu conceptshop.pl lub/i w Koncie Użytkownika w Serwisie conceptshop.pl. Favore.pl może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencjielektronicznej.

5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Favore.pl zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Regulaminu.

6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi Favore.pl po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.ZAŁĄCZNIK do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [w tym miejscu wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi

- Data zawarcia umowy/odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data